Image Alt

Alapszabály

I.

PRAEAMBULUM

 

A Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete – a továbbiakban „az Egyesület” – lótenyésztő és hagyományőrző, valamint kulturális civil szervezetként kíván működni Mezőhegyesen, mint tenyésztő egyesület országos hatáskörrel.

II.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1./         Az egyesület alapszabálya a 2013. évi V.tv., 2013. évi CLXXVII.tv., 2011. évi CLXXV.tv., a 2011. évi CLXXXI.tv., 1993. évi CXIV.tv., rendelkezései szerint szabályozza az egyesület szervezetét, tagságát, működését, a tagok jogait és kötelezettségeit, az egyesület megszűnésére vonatkozó szabályokat.

 

2./         Az egyesület a törvény értelmében tevékenységével nem sértheti a Magyarország Alaptörvénye rendelkezéseit: működésével egyéb törvényt nem sért, nem valósít meg bűncselekményt, és bűncselekmény elkövetésre való felhívást, mások jogainak megsértését, vagy szabadságának sérelmét.

 

3./         Az Egyesület jogi személy.

 

4./         Az egyesület az Állattenyésztési törvény, 1993. évi CXIV.tv. hatálya alá is tartozó tenyésztő egyesületként működik.

 

5./         Az egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

 

6./         Az egyesület pártoktól anyagi támogatást nem kap és azoknak nem nyújt, továbbá országgyűlési, megyei valamint helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat.

 

7./         Az egyesület szervezeti egységeit szervezeti és működési szabályzatában hozza létre, melyek nem különülnek el az egyesülettől, nem minősülnek jogi személynek, az egyesület belső működését szabályozzák.

 

8./         Az egyesület határozatlan időre jön létre.

 

9./         A tagsági jogokról értékpapírt kibocsátani tilos.

 

10./       Az egyesület minden olyan tevékenységet folytathat, amely jogszabály nem tilt vagy korlátoz.

 

11./       Az egyesületi tag köteles tagdíj fizetése útján az egyesület működéséhez hozzájárulni, azt elősegíteni. A tagdíjat pénzben kell megfizetni az alapszabályba foglalt rendelkezések szerint. Az egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni.

III.

AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE, ÉS SZÉKHELYE

 

1./         Az Egyesület neve:

 

Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete

 

2./         Az Egyesület székhelye:

 

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.

Pap István Tibor

elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

IV.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

 

1./         Az egyesület célja a mezőhegyesi ménesben kitenyésztett nemes lófajta (Equus Ferus Caballus) tenyészetőinek szervezése, a fajta megőrzés, tenyésztésének elősegítése, mely fajtát a 32/2004. OGY határozat nemzeti kincsnek minősítette, azaz a gidrán lófajta múltbeli és jelenlegi tenyészértékének megőrzése, magasabb követelményeknek is megfelelő, elsősorban is a military sportág számára alkalmas, de a lovassport több ágában is eredményesen használható nemes, elegáns, szilárd szervezetű magyar fajta tenyésztése. Az egyesület az 1993. évi CXIV.tv. szerint fajtatenyésztési egyesületként is működik.

 

2./         Az egyesület tagja kíván lenni a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének.

 

3./         Az egyesület eseményein biztosítja mindazok részvételét (az egyesületi tagokon kívül is), akik a fenti célok szerinti a rendezvényeken részt kívánnak venni.

 

4./         Az egyesület természetes és nem természetes személyek által alapított állattenyésztés-szervezést folytató, kizárólag a tenyésztés eredményességét segítő, érdekképviseletet ellátó közösség, amely a demokratikus önkormányzat alapján jogi személyként működik.

 

Az egyesület célja, egyben feladata a mezőhegyesi ménesben a XIX. században kitenyésztett, időközben az Országgyűlés 32/2004 határozatával nemzeti kincsnek minősített, nemes megjelenésű gidrán lófajta múltbeli és jelenlegi tenyészértékének fenntartása úgy, hogy a fajta genetikai szerkezetének messzemenő őrzésével a magasabb követelményeknek is eleget tevő, elsősorban is a military sportág számára alkalmas fajtafenntartás valósulhasson meg. Céljai között szerepel szilárd szervezetű, nemes és elegáns, érdemi idegen génhatástól mentes, a fő használati forma mellett a lovassport több ágában is eredményesen használható történelmi magyar lófajta tenyésztése. A fajtavédelem, és a fajtanépszerűsítés feladata céljának középpontjában áll, vele együtt a fajta tenyésztőinek szervezése, fajtafenntartó munkájának segítése.

 

Az egyesület az 1993. évi állattenyésztési törvény, valamint az EU 2016/1012 rendelete szerint fajtatenyésztési egyesületként is működik

 

Célja és feladatai megvalósulás érdekében

 • törzskönyvezést és a teljesítményvizsgálatot végez, meghatározza annak elveit
 • megjelenteti a gidrán fajta méneskönyvét
 • megtervezi a párosításokat, adatbázisában folyamatosan karbantartja tenyésztési adatokat
 • tenyésztési, takarmányozási és értékesítési információkkal látja el tagjait
 • A tenyésztési eredmények széleskörű megismertetése és elismertetése céljából tenyészállat bemutatókat, kiállításokat, aukciókat szervez,
 • a szakmai munka elismeréseként díjak odaítéléséről gondoskodik
 • a fajtavédelmet és a fajtapropagandát munkája előterébe helyezi.
 • ismeretterjesztő kiadványokat megjelentetésével, de egyéb módon is szaktanácsadást, esetenként szakmai továbbképzéseket végez
 • a tenyésztők képviseletében az ágazati szövetségen keresztül javaslatot tesz a főhatóságnak a tenyésztéspolitikai elgondolások kialakítására, lehetőség szerint részt vesz a lótenyésztést érintő jogszabályok véleményezésében.
 • ellátja tagjai érdekképviseletét a különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben
 • együttműködik más hazai lótenyésztő egyesületekkel, továbbá a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségével és a Magyar Lovassport Szövetséggel
 • népszerűsíti a tenyésztői munkát és hozzájárul a tenyésztési kultúra fejlesztéséhez
 • kölcsönösen előnyös kapcsolatokat épít ki más országok gidrán tenyésztőivel és szövetségeivel
 • megteremti az egyesület működéséhez szükséges anyagi alapokat, gondoskodik azok rendeltetésszerű felhasználásáról.

Pap István Tibor

elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

V.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

1./      Az egyesület tagja lehet bárki, minden természetes személy (Ptk.2:1.§) és minden jogi személy (Ptk.3:1.§), aki az egyesület céljait elfogadja, az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el és akit a közgyűlés a tagok sorába felvesz.

 

Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

 

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettséget terhelik.

 

A tag tagsági jogait csak személyesen gyakorolhatja.

 

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

 

A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

A tagdíj mértéke 5.000,- Ft/fő/év. Az évi tagdíj minden évben január hó 31. napjáig esedékes átutalással az egyesület számlavezető bankjához, vagy készpénzzel az egyesület pénztárába.

 

Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.

 

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 

2./      Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően pedig a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet.

 

Egyesületi alapítói tag megjelölésre tarthat az, aki a Kisbéri- és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület tagjaként 2017-2018. évben a gidrán fajta tenyésztése okán tagsági viszonnyal rendelkezett, az egyesület alapításában nem vesz részt, de utóbb belépési nyilatkozatot tesz.

 

A tagfelvételi kérelemről az elnök előterjesztése alapján a kérelem benyújtásától számítottan 30 napon belül az elnökség dönt. Amennyiben a kérelem közvetlenül a közgyűlésen kerül előterjesztésre, úgy az elnökség a tagfelvétel iránt előterjesztést tesz a közgyűlésnek, a közgyűlés pedig dönt a tagfelvétel kérdésében.

 

3./         Tagsági jogviszony megszűnésének esetei:

 • tag kilépése,
 • tagsági jogviszony egyesület általi felmondása
 • tag kizárása
 • tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése.

 

Tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor megszüntetheti.

 

Tekintettel arra, hogy az alapszabály a tagságot tagdíj fizetési feltételhez köti és amennyiben a tag határidőre tagdíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget majd, a 15 napos póthatáridőre írásbeli felszólításra sem teljesít, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

 

A felmondásról az elnökség dönt.

 

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

A tag kizárására vonatkozólag a Ptk. 3:70.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha megszegi az egyesület működésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, figyelemmel az alapszabályra is, ezáltal veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását, olyan magatartást fejt ki, amely méltatlan az egyesületi taghoz.

 

Kizárásra vonatkozó eljárás: A tag kizárására vonatkozóan az elnökség tesz javaslatot a közgyűlésnek.

 

A kizárási eljárás megindításáról a tagot az elnökség értesíti meghívó útján akként, hogy a meghívót legalább 8 nappal a meghallgatás időpontja előtt a tagnak kézbesíteni kell.

 

A meghívóban közölni kell a terhére rótt cselekményeket.

 

Fel kell hívni arra, hogy a meghallgatáson személyesen meg kell jelennie, jogi képviselőt igénybe vehet.

 

A felhozott, kizárást megalapozandó körülményekre nézve nyilatkoznia kell.

 

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, ahol rögzíteni szükséges az egyesület képviselőinek és a kizárási eljárás alá vont tagnak a nyilatkozatait.

 

Bizonyítási eljárás felvételére is lehetőség van, amelyre vonatkozólag a tag tehet indítványt. A tényállás alátámasztására bármely bizonyítóeszköz alkalmazható.

 

Amennyiben szükséges – a bizonyítás felvétel céljából – a tárgyalást el kell napolni és olyan időpontot kell megállapítani, hogy a bizonyítani kívánó fél az ahhoz szükséges cselekményeket elvégezhesse, ez az időtartam azonban nem lehet 15 napnál több.

 

A meghallgatást követően az elnökség a közgyűlést összehívja és a vizsgálati jelentést a közgyűlés elé terjeszti.

 

A közgyűlésen a tag megjelenhet, jogi képviselőt meghatalmazhat képviseletére.

 

A közgyűlésen nyilatkozatot tehet, bizonyítási indítvánnyal élhet, ellenkérelmet terjeszthet elő.

 

Kizárás kérdésében a közgyűlés dönt.

 

A kizárást megállapító határozatot a taggal írásban kell közölni, a határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a tag kizárás alapjául szóló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

 

4./         A tagok jogai:

 

 • részt vehet az egyesület tevékenységében és a rendezvényein,
 • választhat és választható az egyesület szerveibe,
 • részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

 

 

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

 

5./         A tagok kötelességei: tagdíj fizetése az alapszabály szerint, az alapszabály rendelkezéseinek betartása, részvétel a tenyésztési program megvalósításában, tenyésztési programban meghatározott adatközlések teljesítése, az egyesület tenyésztő egyesületként működik.

 

6./         Azok a tagok, akik a Kisbéri- és a Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület tagjaként 2017-2018-as évben gidrán fajta tenyésztése okán tagsági viszonnyal rendelkeztek, de az alakuló közgyűlésen megjelenni nem tudtak, belépési szándékukat jelezték és utóbb az egyesületbe belépnek, alapító tag címet viselhetnek.

 

7./         Különleges jogállású tagok:

 

Az egyesület intézményesíti a pártoló tag és a tiszteletbeli tag intézményét.

 

Tiszteletbeli tag az, aki olyan köztiszteletben álló, az egyesület céljai elérése érdekében olyan segítő és támogató tevékenységet fejt ki, aki/amely hozzájárul az egyesület hatékonyabb működéséhez, továbbá olyan szaktekintély, közszereplő, és személyiség, vagy jogi személy aki tiszteletbeli tagságának elfogadásával elősegíti az egyesület munkáját és személyiségével emeli az egyesület presztízsét.

 

A tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja meg.

 

A pártoló tag az, aki vagy ami olyan természetes személy vagy jogi személy, aki vagyoni hozzájárulással és személyes közreműködésével segíti, elősegíti az egyesület tevékenységét, de nem tagja az egyesületnek, annak működését támogatja és segíti.

 

A pártoló tagot kérelemre az elnökség veszi fel a pártoló tagok névjegyzékébe.

 

Amennyiben a kérelem a közgyűlésen kerül előterjesztésre és az elnökség ajánlást tesz a tag felvétele iránt, melyet előterjeszt a közgyűlésnek, a közgyűlés pedig dönt a tagfelvétel kérdésében.

 

A pártoló tag, mint különleges jogállású tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem válaszható. Az egyesület tevékenységének segítése céljából az egyesület elnökségének megbízásából jószolgálatot láthat el.

VI.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

1./         Az Egyesület közgyűlése:

 

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, döntéshozó szerv.

 

Az egyesület közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve legalább a tagok 10 %-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. Össze kell hívni a Ptk.3:81.§ szerinti egyéb esetekben is.

 

A közgyűlést az elnökség hívja össze a napirend közlésével, írásban. A meghívót legalább 10 nappal a közgyűlés kitűzött időpontja előtt kell kézbesíteni, amelyben közölni kell a közgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát, és a megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályokat.

 

A közgyűlés lebonyolításának részletes szabályai:

 

A közgyűlést az egyesület székhelyére kell összehívni, kivéve, ha a tagok több mint fele egybehangzóan más helyszínt jelöl meg.

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

 

A közgyűlési meghívóban a napirendet úgy kell meghatározni, hogy az egyesületi tag pontosan ismerhesse, hogy mely kérdésben várnak tőle határozatot és miben kell dönteni.

 

A közgyűlés lebonyolítása során jegyzőkönyv-vezetőt, két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani.

 

Levezető elnök az egyesület elnöke, vagy akadályoztatása esetén valamelyik elnökségi tag.

 

A közgyűlési meghívó az alapszabály VI. fejezet 1. pont 3. bekezdés rendelkezései mellett a következő adatokat tartalmazza:

 

 • Az egyesületi tag neve és címe
 • A javasolt napirend tárgysorozatonként oly módon, hogy abból meg lehessen állapítani, hogy egy-egy kérdés esetében miről kell dönteni és határozni, ehhez képest az egyesületi tag a döntéshozatalhoz felkészülhessen.
 • Közölni kell a taggal, miszerint meghatalmazott útján magát nem képviseltetheti.
 • Tájékoztatni kell az egyesületi tagot arról, hogy milyen részvételi arány mellett határozatképes a közgyűlés, illetve egy-egy határozathoz milyen szavazati arányra van szükség.
 • Részletesen közölni kell a megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályokat, ha az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen.
 • A meghívón pontosan fel kell tüntetni a közgyűlés helye mellett annak óráját és percét.
 • Ismertetni kell a napirend kiegészítésére vonatkozó szabályokat.

 

A levezető elnök az egyesület elnöke, távollétében az elnökség bármelyik tagja, akit a közgyűlés megválaszt.

 

Jegyzőkönyv-vezetésre vonatkozó szabályok:

 

A közgyűlésen jegyzőkönyv-vezetőt kell választani, akinek nyilatkoznia kell arra vonatkozólag a jegyzőkönyv számára, hogy a tisztséget elfogadja-e.

 

Jegyzőkönyv-vezető csak egyesületi tag lehet.

 

A jegyzőkönyv-vezetőt figyelmeztetni kell arra, hogy köteles az elhangzottaknak megfelelően valóság hűen vezeti a dokumentumot. A közgyűlésen elhangzottakat hangszalagon is rögzíteni kell.

 

A közgyűlésen megjelentekkel közölni kell, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül, amelynek során a személyiségi jogok maradéktalanul betartásra kerülnek.

 

A jegyzőkönyvet a levezető elnök írja alá a jegyzőkönyv-vezetővel és két fő jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt.

 

A közgyűlésen két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani.

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő is csak egyesületi tag lehet.

 

A jegyzőkönyv-hitelesítőre egyebekben a jegyzőkönyv-vezetőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Határozathozatal, határozat kihirdetése:

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

 

A határozati javaslatot a közgyűlés levezető elnöke olvassa fel.

 

A határozati javaslatról a tagok nyílt szavazással döntenek.

 

Titkos szavazást abban az esetben lehet tartani, ha azt a közgyűlésen részt vevők több mint fele indítványozza.

 

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az indítványra tekintettel a javaslattevők, hozzászólok és indítványozók nevét, lakcímét, továbbá a tett indítványt és javaslatot, továbbá hogy annak teljesítését ki ellenzi, vagy támogatja, ezek a szabályok vonatkoznak a szavazásra, a határozatok meghozatalára is.

 

Szavazati joga az egyesületi tagnak van. A közgyűlésen való megjelenéskor az egyesület elnöke azonosítja a megjelent személyt, hogy az megfelel-e a tagjegyzékben szereplő természetes vagy jogi személynek. Ez utóbbi esetben a jogi személy képviselője köteles jogosultságát igazolni.

 

Ezután a jelenléti íven a név és a cím megjelölésével a tag aláírásával hitelesíti ott létét.

 

A jelenléti ív alapján kell megállapítani, hogy a közgyűlés határozatképes-e.

 

A határozatképességet a teljes közgyűlés alatt vizsgálni kell és fenn kell tartani. Erről érdemi határozathozatal előtt külön-külön kell meggyőződni, és határozatot hozni.

 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

Az előző bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől eltér.

 

A közgyűlésen a megjelentek számához viszonyítottan kell szavazatszámlálókat választani azzal, hogy minden megjelent tíz tagra egy szavazatszámlálót kell megválasztani, aki az adott csoportot számba veszi és szavazatát igazolja.

 

A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. a)akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b)akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c)aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d)akinek közeli hozzátartozója érdekelt a döntésben;
 5. e)aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f)aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

A meghozott határozatot a szavazás után szó szerint ismételten ki kell hirdetni a közgyűlés előtt.

 

A közgyűlés elrendelheti, hogy a döntést helyben szokásos módon is kihirdessék.

 

2./         A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van (50 %+ 1 fő). Valamennyi határozatot egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve: Ptk.3:76.§.

 

Határozatképtelenség esetén az eredeti időponthoz képest 1 óra múlva összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében, a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták; a megismételt közgyűlés ugyanazon helyre kell összehívni.

 

3./         A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 4. d) az éves költségvetés elfogadása;
 5. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek közeli hozzátartozójával köt;
 8. h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 10. j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 11. k) a végelszámoló kijelölése.

 

4./         A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

 

Egyebekben az Ptk.3.75.§ (2) bek. alapján a napirend kiegészítését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

 

5./         Az évi rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.

 

6./         A 2. pont rendelkezéseitől eltérően az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges; az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséges szükséges.

 

7./         A tisztségviselők.

 

Az egyesület tisztségviselői elnökséget alkotnak. Az elnökség az egyesület végrehajtó, ügyvezető szerve. Fő feladata az egyesület működésének a biztosítása, annak megszervezése.

 

Az elnökség 3 (három) tagú, az elnökséget a közgyűlés választja 5 évre nyílt szavazással. Az első elnökség megválasztását kővetően a közgyűlésen részt vevők 1/3-a indítványozhatja az elnökség titkos szavazással történő választását.

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

Az elnökség félévente ülésezik. Akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatait minősített szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Két fő elnökségi tag jelenléte esetén egyhangú határozatra van szükség.

 

Az elnökség feladatkörébe tartozik

 1. a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 7. g) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. i) a tagság nyilvántartása;
 10. j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 11. k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 12. l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele
 13. m) tagfelvételről döntés
 14. n) az elnökség legfőbb feladata az egyesület céljában meghatározottak valósításában őrködni, azt minden erejével elősegíteni.

 

Az elnökség tagjai közül elnököt a közgyűlés választ.

 

Az elnökség tagja csak egyesületi tag lehet.

 

Az egyesület elnöksége kezeli az egyesület vagyonát.

 

Összehívja a közgyűlést, a tagokat és az egyesület szerveit tájékoztatja az egyesület működéséről, vagyoni helyzetéről.

 

A közgyűlési napirendi pontokat meghatározza.

 

Az elnökség köteles a közgyűlésen részt venni.

 

Tartozik a közgyűlésen feltett kérdésekre válaszolni, tájékoztatást adni.

 

Az elnökség vezeti a tagdíj fizetésről szóló nyilvántartást.

 

Az egyesületi határozatokat, közgyűlési döntéseket a határozatok könyvébe foglalja.

 

Az egyesület működésével kapcsolatos iratokat irattároza.

 

Vezeti az egyesület munkaszervezetét.

 

Képviseli az egyesületet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt.

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

 

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

 1. a)határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 2. b)megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 3. c)visszahívással;
 4. d)lemondással;
 5. e)a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 6. f)a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 7. g)a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

 

Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

Az elnökségi ülések összehívásának rendje, napirendje közlésének módja:

 

Az elnökségi ülést az egyesület elnöke hívja össze.

 

Ezt jogosult bármelyik elnökségi tag is megtenni, akár az elnök helyettesítési jogkörében (annak akadályoztatása esetén).

 

Az elnökségi ülést meghívóval kell összehívni.

 

A meghívó küldhető postai úton, vagy elektronikus eszközzel.

 

A meghívót legalább az elnökségi ülés előtt 8 nappal el kell küldeni a címezettekhez.

 

A meghívóban a napirendi pontokat olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a címzett megismerhesse (részleteit tekintve is) azokat a kérdéseket, amelyek alapján dönteni kell, és a határozathozatalhoz felkészülhessen, döntési helyzetbe kerüljön.

 

Közölni kell a meghívottal, hogy az ülésen csak személyesen vehet részt.

 

Tájékoztatni kell a határozatképességről és a határozat meghozatalához szükséges szavazati arányról.

 

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

 

Tájékoztatni kell az elnökségi tagot arról, hogy amennyiben az elnökségi ülés határozatképtelen, akkor a megismételt ülésre mikor kerül sor, amelyre az eredeti napirend szerinti ülésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A megismételt elnökségi ülést szabályszerűen azonnal össze kell hívni.

 

Az elnökségi ülésen csak a meghívóban szereplő napirendet lehet tárgyalni, kivéve, ha az elnökségi ülés előtt 3 nappal valamely tag módosító vagy kiegészítő indítványt tesz és azt legkésőbb ezen időpontig írásban az elnökségi tagoknak eljuttatja.

 

Ez esetben a napirend kiegészítéséről és módosításáról az elnökség a tárgyi ülésen dönt.

 

A nem szabályszerűen összehívott elnökségi ülésen csak akkor lehet dönteni, ha minden tag jelen van és egyik sem tiltakozik az ülés megtartása ellen; a meghívóban nem szereplő kérdésekben való döntésre is az előbbi szabályt kell alkalmazni, kivéve a kiegészítő indítvány esetét.

 

9./         Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele végett:

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

b./ az egyesület előre láthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékesékor teljesíteni

 1. az egyesület céljainak elérése veszélybe került

 

10./       Az egyesület elnöke az egyesületet önállóan, bármely elnökségi tag másik elnökségi taggal ketten együtt képviseli bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt, vonatkozik ez a bankszámla feletti rendelkezésre is.

VII.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

1./         Az egyesület a tagdíjakból, a természetes- és jogi személyek felajánlásaiból, önkormányzati támogatásból, rendezvények bevételeiből, pályázatokból befolyó összegekből, állami támogatásokból gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodásához felajánlható bármilyen anyagi és nem anyagi juttatás, vagyoni és nem vagyoni érték.

 

2./         Az egyesületi tagdíj az egyesület megalakulásakor megállapításra került, a folyamatos tagdíj megállapítás a közgyűlés feladata.

 

3./         Az egyesület fő céljaként gazdálkodási tevékenység nem állapítható meg. Gazdálkodást kiegészítő jelleggel, céljainak veszélyeztetése nélkül, eredményes működése érdekében, annak elősegítése végett folytathat.

 

4./         Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával fele, a tagok az egyesület tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

 

5./         Az egyesület bankszámlája felett rendelkezni jogosultak, mint ezen ügyben képviseleti joggal felruházottak az egyesület elnökségének tagjai, az elnök önállóan, az elnökségi tagok, bármelyik ketten együttesen.

VIII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

1./         Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válthat szét.

 

2./         Az egyesület jogutód nélkül megszűnik:

– a megszűnés meghatározott feltétel vagy időpont bekövetkezéséhez kötötték és a feltétel, illetőleg az időpont bekövetkezett

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

– a tagok vagy az alapítók kimondják a megszűnést

– arra jogosított szerv megszünteti

– megvalósította célját vagy az lehetetlenné vált és új célt nem határoznak meg.

– az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületté válhat szét.

 

Ez esetekben a jogi személyi vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli, más egyesülettel egyesül vagy abba beolvad.

 

3./         Megszűnik az egyesület akkor is, ha a tagjainak száma 6 hónapon belül nem éri el a 10 főt.

 

Megszűnés esetén az egyesületi vagyonról a Ptk.3:85.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a vagyont ugyanilyen tevékenységet folytató közhasznú civil szervezetnek kell átadni.

 

4./         Megszűnés esetén a vezető tisztségviselők, elnökség felelőssége a Ptk. 3:86.§ szerint alakul.

IX.

TENYÉSZTÉSI BIZOTTSÁG

 

1./         A Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete az 1993. évi CXIV.tv. szerint tenyésztő egyesületként kíván működni a tenyésztési hatóság által elfogadott tenyésztési program alapján.

 

2./         A feladat ellátására a civil szervezet tenyésztési bizottságot hoz létre, melynek tagjainak száma 5 (öt) fő.

 

3./         A bizottsági tagokat a civil szervezet közgyűlése választja egyszerű többséggel.

 

4./         A bizottság elnökét a bizottsági tagok maguk közül választják, egyszerű szótöbbséggel.

 

5./         A bizottsági tagot a közgyűlés 2019. május hó 11. napjától 2023. augusztus hó 31. napjáig választja meg, megbízatásuk lejárta után mandátumuk az elnökség megbízatási idejéhez igazodik.

 

6./         A bizottsági tag tagsági viszonya megszűnik: lemondással, visszahívással, és a tag halálával.

 

7./         A bizottság működési szabályzatát maga alkotja meg és a közgyűlés fogadja el.

 

8./         A bizottság közreműködik a tenyésztési program megalkotásában és a tenyésztési hatóság által elfogadott program végrehajtásában.

 

9./         Működése során az egyesület alapszabályába, a bizottság működési szabályzatába és a tenyésztési programba foglaltak szerint jár el.

X.

TISZTSÉGVISELŐK

 

1./         Az elnökség:

 

Tagjai: Pap István Tibor elnök

Vörös József

Mátyás István Kálmán

 

 

 

Pap István Tibor – elnök

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 1. Bagdi László ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928., KASZ száma: 36056671

 

 

Az egyesület elnöke: Pap István Tibor

 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza az alakuló ülésen megállapított alapszabály szövegét, továbbá a Gyulai Törvényszék Pk.60.065/2018/2. sorszámú végzése szerint elfogadott módosításokat, továbbá a 2019. május hó 11. napján tartott közgyűlésen elfogadott módosításokat. A változásokat vastag, dőlt betűkkel szerkesztettük, mely az alapszabály: IX. fejezetét érinti, egyebekben az alapszabály nem változik.

 

Mezőhegyes, 2019. május 11.

 

Pap István Tibor

elnök

 

Alulírott jogi képviselő a Cnytv. 38.§ (2) bek. szerint nyilatkozom, hogy a létesítő okirat módosítás szövegét vastag, dőlt betűkkel szerkesztettük ki, és a jelen egységes szerkezetű alapszabály mindenben megfelel a korábban elfogadott és a jelen módosítással megváltoztatott egységes szerkezetű okirat tartalmának.

 

Ellenjegyzem: Mezőhegyesen, 2019. május 11. napján:

 

 

 1. Bagdi László ügyvéd

5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.I/4.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja, lajstromszáma: 157., nyilvántartási száma: 03-010928

KASZ száma: 36056671